රසායනාගාර සහ අතේ ගෙන යා හැකි ද්‍රාවිත ඔක්සිජන් මීටරය