රසායනාගාර සහ අතේ ගෙන යා හැකි කැළඹිලි සහ ටීඑස්එස් මීටරය